Nyereményjáték

Mandala Instagram Nyereményjáték

I. A Szervező és lebonyolító

Szervező: Biopont Kft. (a továbbiakban Szervező)

székhelye: 2451 Ercsi Biopont u. 1.

cégjegyzékszáma: 01-09-027072

Szervező végzi a Biopont Mandala Instagram nyereményjáték elnevezésű nyereményjáték – a továbbiakban: Játék - teljes körű lebonyolítását.

A nyertes sorsolását, kiértesítését és a nyeremény kiosztását a Szervező kezeli. A résztvevők személyes adatainak feldolgozása, az adatok egyeztetése a Szervező által fog történni.

II. A nyereményjátékban való részvétel személyi feltételei

A játékban történő részvétel önkéntes. A játékban minden magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy részt vehet.

A Játékban nem vehetnek részt Szervező, továbbá a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok hozzátartozói és közeli hozzátartozói.

A Játékosok a Játékban történő részvételükkel maradéktalanul elfogadják a jelen Játékszabályzatban foglaltakat.

III. A nyereményjátékban való részvétel tárgyi feltételei

A játékban minden olyan, a II. pontban említett személy (továbbiakban: Játékos) részt vehet, aki rendelkezik saját Instagram felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján azonosítható. A nyereményjátékban való részvétel ingyenes és semmilyen vásárlási kötelezettséggel nem jár.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot - akár annak időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a www.biopont.hu oldalon, a játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.

A jelen szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Játék felhasználói felületén elhelyezett utasításokat, információkat és interakciós lehetőségeket kell irányadónak tekinteni.

A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a regisztráció során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, stb.) Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizár a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A Szervező nem felelős azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

 

IV. A játék időtartama

Játék kezdete: 2019. 11. 11.
Játék vége: 2019. 11. 18. éjfél
Eredményhirdetés: 2019. 11. 19. poszt alatti kommentben

 

V. A játékra való jelentkezés módja

A Játék meghirdetése a Biopont Instagram közösségi portál felületén történik. A Játékban annak időtartama alatt azon cselekvőképes, magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személyek vehetnek részt, akik a játékhoz tartozó, 2019.11.11-én közzétett posztot kedvelik, „Követés” („Follow”) kapcsolatot alakítanak ki a Biopont Kft. Instagram oldalával (@biopontkft) és a poszt alatt meghatározott módon kommentben megjelölik (azaz „taggelik”) két ismerősüket. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

VI. A nyeremény ajándékcsomag tartalma:

1 db Mandala tea, Purifier Gold BIO 36 g

1 db Mandala tea, Evergreen BIO 36 g

1 db Mandala tea, Moonlight BIO 40 g

1 db Mandala tea, Solar Energy BIO 36 g

1 db Mandala tea, Harmony BIO 36 g

1 db Mandala tea, Rooibos Vanília BIO 36 g

1 db Mandala tea, Night Flight BIO 28 g

1 db Keksz Mandala mézes, chai fűszerezéssel BIO 100g

1 db Datolya szirup BIO 300 g

 

VII. A sorsolás módja

 

A nyertes sorsolása a https://commentpicker.com/instagram.php oldalon keresztül történik.

 

A nyertes felhasználó nevét a Szervező a játék poszt alatti kommentben írja ki a sorsolás napján. A kapcsolatfelvételt a nyertes személynek kell kezdeményeznie, majd az adategyeztetések után a nyeremény ajándékcsomagot a Szervező postai úton juttatja el a nyerteshez az általa megadott címre a Játék lezárását és a nyertessel való címegyeztetést követő 30 napon belül.  A sikertelen értesítés, illetve egyéb okok miatt át nem vett nyereményeket a Szervező szabadon felhasználhatja.

 

VIII. Egyéb rendelkezések
 

A Játékos jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani a Facebook vonatkozó felhasználási feltételeit.

 

Játékos, Szervező és Lebonyolító kijelentik, hogy az Instagram Platform üzemeltetőjét Instagram, LLC-t (1601 Willow Rd., Menlo Park California 94025, USA) teljes mértékben felmentik

minden, jelen Játékkal kapcsolatos kártérítési, illetve jogi felelősség alól.

 

Szervező és Lebonyolító kijelentik, hogy jelen Játék – az Instagram Platform használatán túl –nem

áll kapcsolatban az Instagram-mal, a promóciót az Instagram nem támogatja, ajánlja vagy szervezi.

 

A Játék során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat az Instagram és Facebook részére

semmilyen körülmények között át nem adja.

 

Budapest, 2019. november 11.