Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi szabályzat

Nagyon köszönjük, hogy meglátogatta weboldalunkat. Különösen fontos a számunkra, hogy megfeleljünk a jogszabályi adatvédelmi rendelkezéseknek. A jelen adatvédelmi szabályzat célja, hogy tájékoztassa Önt, mint a weboldal felhasználóját a személyes adatok kezelésének jellegéről, hatóköréről és céljáról, illetve a meglévő jogairól, feltéve hogy Ön az Általános adatvédelmi rendelet 4. cikkének 1. szakaszában meghatározott érintettnek tekinthető. Az alábbi adatvédelmi szabályzat már figyelembe veszi a 2018. május 25-én hatályba lépő Általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) összhangban történt legújabb fejleményeket. Ezzel egyidejűleg a jelen szabályzat megfelel a magyar úgynevezett „infótörvénynek” (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról)

1. Adatkezelő

A weboldalt a Biopont Kft. üzemelteti

Székhely: 2451 Ercsi Biopont utca 1.

Adószám: 12295784-2-07.

Cégbejegyzés kelte és száma: 1997.10.08 03-09-124544

Statisztikai számjel: 12295784-1089-113-07

Bejegyző bíróság: Bejegyezte a Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság. Magyarország

Cégvezető: Egervári Márk


 

Elérhetőségek

  1. Központi e-mail: biopont@biopont.com

  2. Telefon: +36 30 207-7918 vagy +36 30 768-0685

2. Általános információk

A biopont.hu fejlesztése során gondoskodtunk arról, hogy a lehető legkevesebb adatot gyűjtsük be Öntől. A weboldalunk elvileg meglátogatható bármilyen személyes adat megadása nélkül. A személyes adatok kezelésére csak akkor van szükség, ha Ön bizonyos szolgáltatások igénybevétele (pl. a kapcsolatfelvételi űrlap használata) mellett dönt. Ennek során minden esetben meggyőződünk arról, hogy csak a jogalapnak vagy az Ön által adott hozzájárulásnak megfelelően kezeljük személyes adatait. Betartjuk a 2018. május 25-étől érvényes Általános adatvédelmi rendelet (GDPR), illetve a vonatkozó alkalmazandó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit.

3. Fogalommeghatározások

A GDPR-rel összhangban a jelen adatvédelmi szabályzatban használt kifejezések meghatározásai a következők:
személyes adat” azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: „érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelés” a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

az adatkezelés korlátozása” a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

álnevesítés” a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

adatkezelő” az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó” az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

címzett” az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

harmadik fél” az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

az érintett hozzájárulása” az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

4. Hozzájárulás

Amikor meglátogatja weboldalunkat, időnként személyes adatokat gyűjtünk Önnel kapcsolatban. Ehhez az Ön hozzájárulására van szükségünk. Ezt elsősorban a kommunikáció során, a szolgáltatási területünkön végezzük, különösen a kapcsolatfelvételi űrlappal való kapcsolatfelvételkor, hírlevélre való feliratkozásakor, rendelési kérések végrehajtásakor hajtjuk végre.

Hozzájárulási nyilatkozat
Az általunk biztosított űrlapok használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy begyűjtsük az Ön által megadott személyes adatokat, és a jelen adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezeljük azokat. Ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja a jövőre vonatkozóan, ha elküldi nekünk a megfelelő nyilatkozatot. Azt azonban fontos megjegyezni, hogy a hozzájárulása nélkül már nem fogja tudni használni a szolgáltatásunkat. A visszavonáshoz használja a fenti elérhetőségeket (ebben az esetben, kérjük, adja meg nevét és e-mail címét).

5. A személyes adatok kezelésének célja és jogalapja

Az általunk kínált szolgáltatások jogszerűvé tétele, teljesítése vagy kezelése céljából kezelünk személyes adatokat, és ehhez jogalapként a GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pontját alkalmazzuk. Amennyiben megbízás alapján végzett adatkezelés részeként külső szolgáltatókat veszünk igénybe, az adatkezelés jogalapja a GDPR 28. cikke.

A személyes adatokat kizárólag a következő célokból gyűjtjük, kezeljük és használjuk fel:


 


 

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja („miért van szükség adatkezelésre”)

kapcsolatfelvétel és az ehhez kapcsolódó kapcsolattartás

az Ön hozzájárulása alapján

a kérésének kezelése és az Ön által esetlegesen igényelt további tanácsadás biztosítása

az Ön hozzájárulása alapján

hírlevél küldése, előfizetési szolgáltatás

az Ön hozzájárulása alapján

annak biztosítása, hogy a weboldalunk a lehető leghatékonyabb és legérdekesebb módon jelenjen meg az Ön számára (pl. anonimizált kiértékeléssel)

jogos érdekek alapján

a szolgáltatásaink technikai megvalósítása

jogos érdekek alapján

regisztráció Weleda-felhasználóként; termékértékelésekben való részvétel

az Ön hozzájárulása alapján

nyereményjátékokban való részvétel

az Ön hozzájárulása alapján

 

6. A begyűjtött és kezelt személyes adatok

Csak akkor gyűjtünk be és kezelünk személyes adatokat, ha Ön azokat tudatosan, szabadon rendelkezésre bocsátja, pl. űrlapok kitöltésével vagy e-mailek küldésével. Ez kezdetben a következő adatokra terjed ki a megadott űrlapokon:

Általános kapcsolattartási adatok:

Megszólítás

Keresztnév

Vezetéknév

Telefonszám

E-mail cím

Utca

Házszám

Irányítószám

Város

Kérés

Üzenet

Hírlevél:

Megszólítás

Keresztnév

Vezetéknév

E-mail cím

Felhasználói fiók:

Megszólítás

Keresztnév

Vezetéknév

E-mail cím

Jelszó

Az Ön által megadott személyes adatok és azok tartalma kizárólag a mi és társult vállalkozásaink birtokában marad. Kizárólag az 5. szakaszban meghatározott célokból tároljuk és kezeljük adatait. Minden, a feltüntetett célokon túli felhasználáshoz az Ön kifejezett hozzájárulása szükséges. Ugyanez vonatkozik az Ön adatainak harmadik feleknek való átadására vagy továbbítására is.

7. Általános naplófájlok

A kérést továbbító számítógép kapcsolati adatait (IP-cím), azt, hogy mely oldalainkat látogatja meg, a látogatásának dátumát és időtartamát, a használt böngésző- és operációsrendszer-típus azonosító adatait, a weboldalt, amelyről meglátogatott minket, és a sikeres hozzáférést ideiglenesen jegyzőkönyvfájlokban (naplófájlokban) rögzíti a webszerver. A weblapok technikai adminisztrációja és a statisztikai adatok anonim gyűjtése lehetővé teszi a Biopont-szolgáltatás elérésének vizsgálatát, illetve az adatvédelem és az adatbiztonság cégünkben való javítását célzó vizsgálatot, hogy végső soron az általunk kezelt személyes adatok optimális szintű védelmét tudjuk biztosítani.

A szerver elemzési célokból tárolja a naplófájladatokat 12 hónapig a megadott összes személyes adattól elkülönítve, mielőtt törölné azokat.

8. Cookie-k

Cookie-kat és hasonló technológiákat használunk, hogy személyre szabott online felületet tudjunk biztosítani Önnek. A cookie-jaink áttekintésében találhat további információt arról, hogy a Weleda hogyan használ cookie-kat és hasonló technológiákat.

9. Közösségi beépülő modulok

A weboldal integrált közösségimédia- és közösségi megosztási funkciókkal rendelkezik.
A Biopont semmilyen személyes adatot nem rögzít a közösségi beépülő modulok segítségével, vagy magával azok használatával kapcsolatban Csak akkor kerülhetnek adatok az adott szolgáltatóhoz és tárolhatók ott, ha az egyik közösségi beépülő modulra kattint.

10. Hírlevél

Amikor feliratkozik az e-mailes hírlevélre, meg kell adnia a megszólítását, a nevét, illetve azt az e-mail címet a Biopont számára, amelyre szeretné megkapni a hírlevelet. Minden más információt önkéntesen adhat meg, és ezeket az Ön személyes megszólítására használjuk, illetve ezek alapján tudjuk személyre szabni a hírlevelet és megválaszolni kérdéseit az e-mail címen.

Ha ezen a weboldalon feliratkozik a hírlevélre, a Biopont kizárólag erre a célra használja fel a megadott adatokat, illetve arra, hogy tájékoztassa a szolgáltatással vagy az arra való regisztrációval kapcsolatos lényeges körülményekről. A Biopont a Webgalamb külső szolgáltatónak továbbítja ezeket az adatokat a hírlevelek kiküldésének kezelése és megvalósítása céljából. A Biopont a megbízás alapján végzett e-mail feldolgozási folyamatra vonatkozó megállapodást kötött a Webgalambal, az e-mail marketingszolgáltatójával. Ez garantálja, hogy az említett szolgáltató minden szempontból megfelel az adatvédelmi törvények szigorú előírásainak a hírlevelek kiküldésének kezelése és megvalósítása során. Ez emellett azt is biztosítja, hogy az Ön adatai kizárólag az EU-ban legyenek tárolva, magas szintű védelemmel ellátva. Az Ön adatait nem tároljuk az EU-n kívüli szervereken.
Webgalamb adatvédelmi tájékoztató: http://ens.hu/adatkezeles/
Céginformáció:
Iroda: 1106 Budapest, Fehér út 10.
Telefon: +36-20/222-0011
E-mail: kapcsolat@webgalamb.hu
Weboldal: www.webgalamb.hu
E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.:
Székhely és postázási cím: 1106 Budapest, Fehér út 10.
Adószám: 14032868-2-42
Cégjegyzékszám: 01-10-046975
Telefonszám: +36 30 555-1100
Fax: +36 1 999-1750
E-mail: info@ens.hu
Weboldal: www.ens.hu

A hírlevél kézbesítéséhez érvényes e-mail cím szükséges. A rendszer emellett a hírlevélre való feliratkozáshoz használt IP-címet és a hírlevél megrendelésének dátumát is tárolja. Ezek az adatok bizonyítékként szolgálnak a Biopont számára visszaélés esetén, vagy abban az esetben, ha ismeretlen e-mail címet regisztrálnak a hírlevélre. Emellett annak elkerülése érdekében, hogy az e-mail címeket helytelenül adják meg harmadik felek a Biopont levelezőlistáján, a Biopont „kettős jóváhagyási” folyamatot alkalmaz. E folyamat során a feliratkozást követően egy visszaigazoló e-mailt küldünk az Ön által megadott e-mail címre. Csak akkor fogja megkapni a kívánt e-mailes hírlevelet, ha az e-mailben megadott hivatkozásra kattintva megerősíti feliratkozását. A folyamat részeként rögzítjük a hírlevél megrendelését, a visszaigazoló e-mail elküldését és a feliratkozás megerősítésének megérkezését.

Az adatok és az e-mail címe tárolásához, illetve annak hírlevél kiküldéséhez történő felhasználásához való hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jövőre vonatkozóan. A Biopont minden hírlevélben biztosít egy hivatkozást, mellyel elvégezheti az említett visszavonást. A visszavonásra irányuló kérését írásban is elküldheti az impresszumban (vagy a kapcsolatok gombbal előhívahtó) felsorolt elérhetőségekre.

13. Nyereményjátékok a Facebookon

A nyereményjátékok időtartamáig tároljuk a személyes adatokat az esetleges nyeremények kézbesítése céljából. Az adatokat töröljük, amint a nyereményjáték véget ér. Egyes egyedi esetekben az adatokat külső szolgáltatóknak továbbítjuk. A résztvevő a biopont@biopont.com címen való kapcsolatfelvétellel bármikor visszavonhatja a tároláshoz való hozzájárulását, és ezzel visszaléphet a részvételtől.

A résztvevő emellett elfogadja, hogy az érintett nyereményjátékok esetében a jóváhagyásunkat követően közzétehetik az általuk feltöltött fényképet vagy termékértékelést a nyereményjátékkal illetve az esetlegesen odaítélt díjjal összefüggésben, a teljes keresztnevük és a vezetéknevük első betűjének megadásával a Biopont weboldalán vagy a Biopont Facebook- vagy Instagram-oldalán. Maga a résztvevő felelőssége, hogy az általa feltöltött fényképek jogszerűek legyenek, különös tekintettel a képek tulajdonjogára. A Biopont fenntartja a jogot arra, hogy ne hagyja jóvá a nyilvánvalóan jogellenes tartalmú fényképeket és szövegeket (az ilyen fényképeket nem mutatják be nyilvánosan, vagy azokat kizárják a nyereményjátékból).

14. Harmadik felektől származó tartalmak és szolgáltatások integrációja

A weboldalunk más szolgáltatóktól származó tartalmakat és szolgáltatásokat használ. Ilyenek például a Google és a YouTube által szolgáltatott térképek, illetve videók. Az IP-címet továbbítani kell annak biztosítása érdekében, hogy ezek az adatok hozzáférhetők és megjeleníthetők legyenek a felhasználó böngészőjében. Így tehát a szolgáltatók (a továbbiakban: „külső szolgáltatók”) felhasználják a felhasználó IP-címét.
Bár arra törekszünk, hogy olyan külső szolgáltatókat alkalmazzunk, amelyek csak a tartalmak szolgáltatásához használják fel az IP-címet, nincs befolyásunk arra, hogy az IP-címet tárolják-e vagy sem. Ez többek között statisztikai célokból történhet. Ha a tudomásunkra jut, hogy az IP-címet tárolják, erről értesítjük Önt.

A Google Analytics használata

A weboldal alkalmazza a Google Analytics szolgáltatást, a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”) által szolgáltatott webanalitikai szolgáltatást.

A Google Analytics is használ cookie-kat, azaz az Ön számítógépén tárolt szöveges fájlokat, melyek lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. Az információkat, melyeket a cookie kinyer az Ön weboldalhasználatáról, általában a Google egy USA-beli szerverére továbbítják és ott tárolják.  

Ezekben a kivételes esetekben a GDPR 6. cikk 1. szakaszának megfelelően ezen adatkezelés jogalapját a felhasználói viselkedés optimalizálási és marketingcélokból való statisztikai elemzéséhez fűződő jogos érdekünk képezi.

A Google arra használja ezen információkat a mi nevünkben, hogy kiértékelje az Ön weboldalhasználatát, jelentéseket állítson össze a weboldalon elvégzett tevékenységekről, illetve a weboldal és az internet használatához kapcsolódó további szolgáltatásokat nyújtson nekünk, mint a weboldal üzemeltetőjének. Az Ön böngészője által a Google Analytics részeként továbbított IP-címet nem kapcsoljuk össze más Google-től származó adatokkal.
A böngészőszoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja a cookie-k tárolását; azt azonban vegye figyelembe, hogy ekkor előfordulhat, hogy a weboldal egyes funkciói nem lesznek teljes egészében használhatók.

A következő hivatkozáson elérhető beépülő böngészőmodul letöltésével és telepítésével azt is megakadályozhatja, hogy a Google begyűjtse az adatokat, melyeket a cookie kinyer az Ön weboldalhasználatával kapcsolatban (beleértve az IP-címét), és feldolgozza ezeket az adatokat: Beépülő Google-böngészőmodul.

Az USA-beli székhelyű Google LLC rendelkezik az EU és az USA közötti „Adatvédelmi pajzs” adatvédelmi keretrendszer minősítésével, ami garantálja az EU-ban alkalmazott adatvédelmi szintnek való megfelelést.
További tudnivalók az információk a Google Analytics szolgáltatásban való felhasználásával kapcsolatban: Adatok a Google Analytics szolgáltatásban
A Google Adatvédelmi irányelveit itt találhatja meg: A Google adatvédelmi irányelvei

A DoubleClick használata

A weboldal alkalmazza a DoubleClick by Google nevű online marketingeszközt, melynek üzemeltetője a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („DoubleClick”).
A DoubleClick cookie-k használatával helyez el a felhasználó számára releváns hirdetéseket, javítja a kampányok teljesítményére vonatkozó jelentéseket, illetve megakadályozza, hogy a felhasználók számára újra és újra ugyanazok a hirdetések jelenjelek meg. A Google egy cookie-azonosítóval rögzíti, hogy melyik böngészőben mely hirdetések lettek elhelyezve, és így képes megakadályozni azok ismételt megjelenítését. Az adatkezelés jogalapját a weboldalunk optimális marketingjéhez fűződő jogos érdekünk képezi, a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontjának megfelelően.

A DoubleClick emellett a reklámkérelmekhez kapcsolódó úgynevezett konverziókat is képes rögzíteni a cookie-azonosítók használatával. Ezek azt jelölik, amikor a felhasználó lát egy DoubleClick-hirdetést, majd később ugyanabban a böngészőben megnyitja a hirdető weboldalát és vásárol azon valamit. A Google állítása szerint a DoubleClick-cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat.
A marketingeszköz használatából kifolyólag az Ön böngészője automatikusan közvetlen kapcsolatot alakít ki egy Google-szerverrel. Nincs befolyásunk arra, hogy a Google ezen eszköz használatával milyen adatokat gyűjt be, és azokat hogyan használja fel a továbbiakban, ezért tájékoztatjuk az ezzel kapcsolatos ismereteinkről: A DoubleClick-integráció tájékoztatja a Google-t arról, hogy Ön megnyitotta az online jelenlétünk kapcsolódó részét, vagy rákattintott az egyik hirdetésünkre. Ha regisztrálva van egy Google-szolgáltatásban, a Google hozzá tudja rendelni a látogatását a fiókjához. A szolgáltató még akkor is kiderítheti az Ön IP-címét és tárolhatja azt, ha nincs is regisztrálva a Google-nél és/vagy nincs bejelentkezve.

Ha szeretné letiltani ezt a nyomon követési folyamatot, a böngésző www.googleadservices.com, https://www.google.de/settings/ads tartományból származó cookie-k letiltására vonatkozó beállításainak módosításával kikapcsolhatja a konverziók nyomon követésére szolgáló cookie-kat. A cookie-k törlésekor ez a beállítás is törlődik. Másik lehetőségként elolvashatja a Digital Advertising Alliance (Digitális Hirdetési Szövetség) tájékoztatását a cookie-k használatáról a www.aboutads.info címen, és ennek megfelelően módosíthatja a beállításait. Végül, módosíthatja a böngészője beállításait úgy, hogy az tájékoztassa a cookie-k használatáról, és Ön eldönthesse, hogy egyenként fogadja el őket, bizonyos esetekben fogadja el őket, vagy pedig általánosságban letiltja őket. Ha elutasítja a cookie-k fogadását, a weboldalunk funkcionalitása korlátozott lehet.

Az USA-beli székhelyű Google LLC rendelkezik az EU és az USA közötti „Adatvédelmi pajzs” adatvédelmi keretrendszer minősítésével, ami garantálja az EU-ban alkalmazott adatvédelmi szintnek való megfelelést.
A DoubleClick by Google adatvédelmi rendelkezéseiről a következő weboldalon tájékozódhat bővebben: www.google.hu/policies/privacy

A Google reCaptcha használata

A weboldalon a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”) által szolgáltatott reCAPTCHA funkciót is alkalmazzuk. A funkció elsősorban annak meghatározására szolgál, hogy a bemenetek egy természetes személytől származnak, vagy pedig nem helyénvaló módon gépi vagy automatizált feldolgozással készültek. A szolgáltatás részét képezi az IP-cím és azon további adatok Google-nek való elküldése, melyek a Google számára szükségesek a reCAPTCHA szolgáltatáshoz. Ennek jogalapját az internetes tevékenységek egyéni szándékainak meghatározásához, illetve a visszaélések és a kéretlen levelek elkerüléséhez fűződő jogos érdekünk képezi, a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontjának megfelelően.

Az USA-beli székhelyű Google LLC rendelkezik az EU és az USA közötti „Adatvédelmi pajzs” adatvédelmi keretrendszer minősítésével, ami garantálja az EU-ban alkalmazott adatvédelmi szintnek való megfelelést.
A Google reCAPTCHA szolgáltatásról és a Google adatvédelmi irányelveiről a következő címen tájékozódhat bővebben: www.google.com/intl/hu/policies/privacy

Újracélzási eszközök használata

A weboldalunkon, a https://www.biopont.hu/ címen úgynevezett újracélzási technológiát alkalmazunk. Újracélzással kategorizáljuk a weboldal felhasználóit felhasználói csoportokba. Ezután a termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó személyre szabott hirdetésekkel szólítjuk meg a weboldal látogatóit más weboldalakon vagy alkalmazásokban a felhasználói csoporttól függően.
Ehhez a következő termékeket alkalmazzuk, melyeket szolgáltatók biztosítanak a számunkra:
„Facebook Custom Audience” (egyéni célközönség)/„Facebook Pixel” (Facebook-képpont)/„Google AdWords User Lists” (felhasználólisták)/„Google Dynamic Remarketing” (dinamikus remarketing)

A „Facebook Custom Audience” (egyéni célközönség) és a „Facebook Pixel” (Facebook-képpont)

A „Facebook Custom Audience” (egyéni célközönség) és a „Facebook Pixel” (Facebook-képpont) a Facebook Ireland Ltd., Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland („Facebook”) terméke. A weboldalunkon egy Facebook által biztosított Facebook-képpontot alkalmazunk, mely közvetlen kapcsolatot létesít a Facebook szervereivel. Következésképpen a Facebook szerverére továbbítva lesz a tény, hogy meglátogatta a weboldalunkat. A Facebook ezt az információt hozzárendeli az Ön személyes Facebook-felhasználói fiókjához, ha rendelkezik ilyen fiókkal és abba be van jelentkezve. Ha más olyan weboldalakra látogat el, amelyek facebookos egyéni célközönséget vagy Facebook-képpontot használnak, ezek az információk is hozzá lesznek rendelve a felhasználói fiókjához. Az azonban számunkra nem ismert, hogy Ön milyen más weboldalakat látogat meg. Ha Ön nem Facebook-felhasználó, vagy nincs bejelentkezve a Facebookra, amikor meglátogatja a weboldalunkat, a weboldalunkon tett látogatása nem lesz hozzárendelve a Facebook-felhasználói fiókjához.

Az adatai a Facebooknál való védelméről a Facebook adatkezelési szabályzatában találhat további információt, a következő címen: www.facebook.com/about/privacy. Elsősorban kezelheti a Facebook használata során Ön által megosztott tartalmakat és információkat a „Tevékenységnapló” eszközzel, vagy letöltheti azokat az „Adatok letöltése” eszközzel.

A „Google AdWords User Lists” (felhasználólisták) és a „Google Dynamic Remarketing” (dinamikus remarketing)

A „Google AdWords User Lists” (felhasználólisták) és a „Google Dynamic Remarketing” (dinamikus remarketing) a Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („Google”) terméke. A weboldalunkon egy Google által biztosított képpontot alkalmazunk, mely közvetlen kapcsolatot létesít a Google szervereivel. Következésképpen a Google szerverére továbbítva lesz a tény, hogy meglátogatta a weboldalunkat. A Google egy egységes azonosítóval kapcsolja össze ezt az információt, mely az Ön végponti eszközén van tárolva cookie formájában, vagy azt az Ön végponti eszköze biztosítja (okostelefonokon ez a „hirdetési azonosító”). Ha más olyan weboldalakra látogat el, amelyek szintén a Google AdWords felhasználólistáit vagy a Google dinamikus remarketingjét használják, ezek az információk is össze lesznek kapcsolva az egységes azonosítóval. Az azonban számunkra nem ismert, hogy Ön milyen más weboldalakat látogat meg.

Elutasítás

Az újracélzási eszközök a weboldalunkon való használatát bármikor elutasíthatja, egy vagy több eszközre vonatkozóan.
Ehhez kérjük, használja a cookie-beállításokat.

Minden eszközhöz tárolunk egy elutasítási cookie-t az Ön végponti eszközén, mely korlátlan ideig érvényes. Ha több különböző végponti eszközön használja a weboldalunkat, az újracélzási eszközök használatát minden egyes végponti eszközön el kell utasítania, mivel nem tudunk több végponti eszközt hozzárendelni az egyéni látogatókhoz. Az elutasítással leállítja a leírt képpontok integrációját, így nem folyik adatcsere a Facebookkal és a Google-lel.
A személyre szabott hirdetéseket közvetlenül a hirdetési hálózatoknál is kikapcsolhatja. Ezzel kapcsolatban közvetlenül a Google és a Facebook weblapján találhat további információt.

15. Adatbiztonság

Sajnos az információk interneten keresztüli továbbítása soha nem 100%-ig biztonságos, így nem tudjuk garantálni a weboldalunkra az interneten keresztül továbbított adatok biztonságát.
Ugyanakkor technikai és szervezeti intézkedésekkel biztosítjuk a weboldalunk az adatainak elvesztése, megsemmisülése, illetve azok illetéktelen személyek általi elérése, módosítása és megosztása elleni védelmét.
Nevezetesen, személyes adatait titkosított formában továbbítjuk. Erre a célra az SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security) kódolási rendszert használjuk. Biztonsági intézkedéseinket folyamatosan tökéletesítjük a technológiai fejlesztéseknek megfelelően.

16. Az érintettek jogai

Amennyiben Ön a GDPR 4. cikk 1. bekezdésében meghatározott érintettnek minősül, a GDPR értelmében Önt a következő jogok illetik meg a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. A felsorolt jogokra vonatkozó jogi szöveg a következő címen található meg:
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5419-2016-INIT/hu/pdf

A visszajelzéshez és a hozzáféréshez való jog

A GDPR 15. cikkének feltételei értelmében Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, hogy az adatkezelőtől tetszőleges időpontban ingyenesen hozzáférést kapjon az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatokhoz, illetve hogy azokról másolatot kapjon.

A helyesbítéshez való jog

A GDPR 16. cikkének feltételei értelmében Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését kérje az adatkezelőtől. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön arra is jogosult, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog

A GDPR 17. cikkének feltételei értelmében Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését kérje az adatkezelőtől, feltéve hogy a GDPR 17. cikkében megadott indokok valamelyike fennáll, és az adatkezelés nem elengedhetetlen.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

A GDPR 18. cikkének feltételei értelmében Ön jogosult arra, hogy az adatkezelés korlátozását kérje az adatkezelőtől, feltéve hogy a GDPR 18. cikkében megadott feltételek valamelyike teljesül.

Az adathordozhatósághoz való jog

A GDPR 20. cikkének feltételei értelmében Ön jogosult arra, hogy hogy az Önre vonatkozó, Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk, feltéve hogy a GDPR 20. cikkében megadott feltételek valamelyike teljesül.

A hozzájárulás visszavonásához való jog

Ön jogosult arra, hogy bármikor visszavonja a nekünk személyes adatok kezelésére adott hozzájárulását a jövőre vonatkozóan. Kérjük, visszavonását a fentebbiekben megadott elérhetőségekre küldje el.

A tiltakozáshoz való jog

A GDPR 21. cikkének feltételei értelmében Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen. Amennyiben ténylegesen teljesülnek a tiltakozás feltételei, a továbbiakban nem kezelhetjük az adatokat.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatoktól függetlenül Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR feltételeit.

17. Az Ön személyes adatainak továbbítása

Az Ön személyes adatainak továbbítsa a következőképpen történik.
A weboldalt egy külső szolgáltató üzemelteti:

A szolgáltató neve: Deploy IS Kft. (adószám: 14483855-2-41)
A szolgáltató címe: 1032 Budapest, Ágoston u. 2. 
A virtuális szerver szolgáltatás ügyfélszolgálat elérhetőségei:
- email: vps@deployis.eu vagy info@deployis.eu

Ez a weboldal működtetéséhez és a meglévő használati szerződés indoklásához, teljesítéséhez és megvalósításához szükséges, és az Ön hozzájárulása nélkül is történhet.
Az adatokat ezután akkor is továbbítjuk, ha erre jogosultak, vagy jogszabályi rendelkezések és/vagy más hatóságok vagy bíróságok végzései értelmében kötelesek vagyunk. Ez különösen a büntetőeljárások lefolytatása, vészhelyzeti segítségnyújtás vagy szellemi tulajdonjogok érvényesítése céljából való közzétételt foglalhatja magába.

Amennyiben adatait a szükséges mértékben továbbítjuk a szolgáltatónak, az csak a feladatainak ellátásához szükséges mértékben fog hozzáférni az Ön személyes adataihoz. Ezek a szolgáltatók kötelesek a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek, különösen a GDPR-nek megfelelő módon kezelni az Ön személyes adatait.

A fentebbiekben ismertetett körülményektől eltekintve nem továbbítjuk adatait harmadik feleknek az Ön hozzájárulása nélkül. Különösképpen nem továbbítunk semmilyen személyes adatot harmadik országbeli entitásoknak vagy nemzetközi szervezeteknek.

18. A személyes adatok tárolásának időtartama

A tárolás időtartamát figyelembe véve azonnal töröljük a személyes adatokat, amint azok tárolása nem szükséges azok eredeti céljának teljesítéséhez, és már minden jogszabályban rögzített megőrzési időszak hatályát vesztette. A jogszabályban rögzített megőrzési időszakok adják a legfőbb kritériumot a személyes adatok végleges tárolási időtartamára vonatkozóan. Az időtartam lejártával a megfelelő adatokat rutinszerűen töröljük. Amennyiben megőrzési időszakok érvényesek az adatokra, a kezelést azok zárolásával korlátozzuk.

19. Az érintett általi személyesadat-szolgáltatásra vonatkozó megjegyzés

Szeretnénk megragadni a lehetőséget arra, hogy értesítsük arról, hogy a személyes adatok szolgáltatása bizonyos körülmények között jogszabályi követelmény (pl. a fizetési adatok megadása a számlázott szolgáltatások kifizetéséhez), vagy szerződéses megállapodásokból fakadhat. A weboldalon kínált szolgáltatások teljes körű használatához megfelelő használati szerződést (általános használati feltételek) kell kötnie velünk regisztráció útján. Ezen megállapodás teljesítéséhez meg kell adnia nekünk bizonyos személyes adatokat (pl. felhasználónév, e-mail cím), melyeket e megállapodás teljesítésének részeként kezelünk. Ha nem közli velünk (bocsátja a rendelkezésünkre) ezeket a személyes adatokat, az lehetetlenné teszi az Önnel kötött megállapodás teljesítését, ha pedig csak egy részük van megadva, nem tudunk teljes egészükben biztosítani szolgáltatásainkat.

20. Hivatkozások és linkek 

Ha a weboldalunkon hivatkozott weblapokat nyit meg, előfordulhat, hogy újból meg kell adnia olyan adatokat, mint például a neve, a címe, az e-mail címe, a böngésző beállításai stb. A jelen adatvédelmi szabályzat nem szabályozza a személyes adatok harmadik felek általi gyűjtését, közzétételét, illetve kezelését.

A külső szolgáltatóknak eltérő rendelkezéseik lehetnek a személyes adatok gyűjtésére, kezelésére és használatára vonatkozóan. Ezért azt tanácsoljuk, hogy külső weboldalak meglátogatásakor tájékozódjon a személyesadat-kezelési gyakorlatukról, mielőtt személyes adatokat adna meg.

21. Az adatvédelmi szabályzat módosításai

Folyamatosan fejlesztjük a weboldalunkat, hogy egyre jobb minőségű szolgáltatást tudjunk nyújtani Önnek. A jelen adatvédelmi szabályzatot folyamatosan naprakészen tartjuk, és átdolgozzuk, ha és amikor ez szükségessé válik.
Természetesen a jelen adatvédelmi szabályzat minden módosítása előtt kellő időben értesítjük Önt. Ezt megtehetjük például egy, az Ön által megadott e-mail címre elküldött e-mailben. Amennyiben további hozzájárulást kell adnia ahhoz, hogy kezeljük az adatait, természetesen ezt beszerezzük Öntől, mielőtt bármilyen módosítás érvénybe lépne.
 

22. Az adatvédelmi tisztviselő

Ha bármilyen kérdése van az adatvédelmi jogszabályokkal kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot adatvédelmi tisztviselőnkkel.

A weboldalt a Biopont Kft. üzemelteti

Székhely: 2451 Ercsi Biopont utca 1.

Adószám: 12295784-2-07.

Cégbejegyzés kelte és száma: 1997.10.08 03-09-124544

Statisztikai számjel: 12295784-1089-113-07

Bejegyző bíróság: Bejegyezte a Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság. Magyarország

Cégvezető: Egervári Márk

 

Elérhetőségek

  1. Központi e-mail: biopont@biopont.com

  2. Telefon: +36 30 207-7918 vagy +36 30 768-0685

 

Dátum: 2018.04.18.

Cookie-kra vonatkozó nyilatkozat

Cookie-k használata

Weboldalunkon úgynevezett böngészőcookie-kkal gyűjtünk és tárolunk információkat.

 

Mik a cookie-k?

A cookie-k kisméretű szöveges fájlok, melyek az Ön adathordozóján vannak tárolva, és meghatározott beállításokat és adatokat tárolnak a rendszerünk a böngészőjén keresztüli használatához. A cookie-k általában tartalmazzák azon tartomány nevét, melyből a cookie-t küldték, a cookie korára való vonatkozó információkat és egy alfanumerikus azonosító kódot.

 

Miért használunk cookie-kat?

A cookie-k teszik lehetővé rendszereink számára, hogy felismerjék a felhasználó eszközét, és azonnal elérhetővé tegyék az esetleges előre definiált beállításokat. Amikor egy felhasználó hozzáfér a platformhoz, egy cookie-t küldünk az említett felhasználó merevlemezére. A cookie-k segítenek bennünket a weboldalunk tökéletesítésében, és abban, hogy jobb, az igényeihez jobban igazodó szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Használatukkal fel tudjuk ismerni az Ön számítógépét és/vagy végponti (mobil-) eszközét, amikor visszatér a weboldalunkra, így lehetővé téve számunkra a következőket:

 

  1. Az Ön által a weboldalon preferált tevékenységekkel kapcsolatos információk tárolása, és így a weboldal az Ön egyéni igényeihez való igazítása.

  2. Az Ön kéréseinek gyorsabb kezelése.

Együttműködünk olyan külső szolgáltatásokkal, melyek segítenek vonzóbbá tenni az online szolgáltatásunkat és a weboldalunkat az Ön számára. Ennek megfelelően, amikor meglátogatja a weboldalunkat, ezek a partnercégek (külső szolgáltatók) is cookie-kat tárolnak az Ön merevlemezén. Ezek a cookie-k egy rögzített időtartam után automatikusan törlődnek.

 

Eldönthetem, hogy használnak-e cookie-kat?

Ha nem szeretné, hogy böngészőcookie-kat használjunk, a cookie-beállításokra kattintva tetszés szerint bármikor módosíthatja a cookie-kra vonatkozó beállításokat az adott végponti eszközön. Másik lehetőségként úgy is módosíthatja a böngésző beállításait, hogy megakadályozza a cookie-k tárolásának elfogadását. Vegye figyelembe, hogy ebben az esetben lehetséges, hogy csak korlátozott mértékben vagy egyáltalán nem fogja tudni használni a weboldalunkat. Ha csak a saját cookie-jainkat kívánja elfogadni, a szolgáltatóinktól és partnereinktől származókat pedig nem, akkor a böngészőben választhatja a „Külső szolgáltatóktól származó cookie-k letiltása” beállítást. A külső cookie-k használatáért nem vállalunk felelősséget.


 

Cookie-beállítások

Funkcionális cookie-k

Ezeket a cookie-kat a felhasználói felület javítására és egyszerűsítésére használjuk. Megjegyezhetnek például információkat a korábbi döntéseivel kapcsolatban, megjegyezhetik a jelszavát, vagy lehetővé tehetik a videó- vagy közösségimédia-tartalmak megfelelő megjelenítését a weboldalon. Ezek közül néhány szükséges lehet a rendszeradminisztrációhoz, a tisztességtelen tevékenységek megelőzéséhez, az Ön bejelentkezésének oldalak közötti fenntartásához, illetve a kosár funkcióhoz. Ezeket a cookie-kat nem lehet kikapcsolni, mivel a weboldalunk nem tud megfelelően működni nélkülük.

Cookie neve

Leírás

Alapértelmezett lejárati idő

has_js

drupal rendszerhez javascript használhatósági információt rögzít 

A böngésző-munkamenet vége

HttpOnly

Rendszer működéséhez szükséges adatokat tárol

Beállítástól/frissítéstől számított 3 nap

Teljesítménynövelő, analitikai és célzási cookie-k

Ezek a cookie-k azt teszik lehetővé, hogy információt gyűjtsünk az Ön weboldalhasználatáról, és a segítségükkel jobban tudjuk értelmezni, hogyan használja a weboldalunkat, hogy jobb felhasználói felületet tudjunk biztosítani Önnek, pl. hogy kiértékeljük weboldalunk teljesítményét, vagy hogy a weboldal kialakítására vonatkozó különböző ötleteket teszteljünk. Együttműködhetünk harmadik felekkel, hogy azok nyújtsák ezeket a szolgáltatásokat a számunkra, ezért előfordulhat, hogy ezeket a cookie-kat harmadik felek állítják be.

Cookie neve

Leírás

Alapértelmezett lejárati idő

__utma

Google Analytics: A felhasználók és a munkamenetek megkülönböztetésére szolgál. A cookie a JavaScript-függvénytár létrehozásakor jön létre, ha még nincsenek meglévő __utma cookie-k. A cookie minden alkalommal frissül, amikor a weboldal adatokat küld a Google Analytics szolgáltatásnak. Lásd: developers.google.com

Beállítástól/frissítéstől számított 2 év

__utmb

Google Analytics: Az új munkamenetek/látogatások meghatározására szolgál. A cookie a JavaScript-függvénytár létrehozásakor jön létre, ha még nincsenek meglévő __utmb cookie-k. A cookie minden alkalommal frissül, amikor a weboldal adatokat küld a Google Analytics szolgáltatásnak.

Beállítástól/frissítéstől számított 30 perc

__utmc

Google Analytics: A ga.js szkriptben nincs használva. A urchin.js szkripttel való együttműködési képesség biztosítására van beállítva. Ez a cookie korábban az __utmb cookie-val együttesen határozta meg, hogy a felhasználó új munkamenetet/látogatást folytat-e.

A böngésző-munkamenet vége

__utmz

Google Analytics: Azt az adatforgalmi forrást vagy kampányt tárolja, mely megmagyarázza, hogy a felhasználó hogyan jutott el a weboldalra. A cookie a JavaScript-függvénytár létrehozásakor jön létre, és minden alkalommal frissül, amikor a weboldal adatokat küld a Google Analytics szolgáltatásnak.

Beállítástól/frissítéstől számított 6 hónap

__utmx

Google Analytics: Google Analytics – Egy felhasználó kísérletekben való részvételének meghatározására szolgál.

18 hónapig érvényes.

__utmxx

Google Analytics: Google Analytics – Azon kísérletek lejáratának meghatározására szolgál, melyekben egy adott felhasználó részt vett.

18 hónapig érvényes.

_ga

Google Analytics: A felhasználók megkülönböztetésére szolgál. Az analytics.js fájlban van használva.

2 év

_gat_UA-57093936-10

Google Analytics: A kérések számának szabályozására szolgál. Az analytics.js fájlban van használva.

10 perc

_gaexp

Google Optimize: Google Optimize – Egy felhasználó kísérletekben való részvételének, illetve azon kísérletek lejáratának meghatározására szolgál, melyekben egy adott felhasználó részt vett.

90 nap elteltével jár le.

_olapicU

Olapic Inc.: Ezeket a cookie-kat az Olapic, egy, az Olapic Inc tulajdonában álló közösségi képmegosztó eszköz használja. Ezek a cookie-k nyomon követik a felhasználói műveleteket, hogy lehetővé tegyék számunkra a felhasználókkal való interakciót közösségi médiaplatformokon. További információt itt találhat: www.olapic.com/privacy-policy

4 hét elteltével jár le.

_atuvc

AddThis: Az _atuvc cookie-t az AddThis közösségi megosztási weboldal JavaScript-programja hozza létre és olvassa kliensoldalon, annak biztosítása érdekében, hogy a felhasználó számára a frissített darabszám jelenjen meg, ha megoszt egy weblapot, és még a megosztási számlálónk gyorsítótárának frissítése előtt visszatér rá. A weboldal ebből a cookie-ból semmilyen adatot nem küld vissza az AddThis részére, és a cookie-k letiltásakor végrehajtott eltávolítása nem várt működéshez vezetne a felhasználók számára.

2 év elteltével jár le.